Notariusz

Karol Aleksandrowicz Notariusz w Gdańsku, jako osoba zaufania publicznego zajmuje się:
  • sporządzaniem aktów notarialnych oraz aktów poświadczenia dziedziczenia
  • sporządzaniem poświadczeń
  • doręczaniem oświadczeń
  • spisywaniem protokołów
  • sporządzaniem protestów weksli i czeków
  • przyjmowaniem na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • sporządzaniem na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządzaniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów prawa