Opłaty

Karol Aleksandrowicz Notariusz w Gdańsku, przy dokonywaniu czynności notarialnych pobiera:

  • wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
  • podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia pobranego za dokonanie czynności notarialnej – na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku sporządzenia aktu notarialnego zawierającego w swej treści: umowę sprzedaży, umowę zamiany, umowę dożywocia, umowę pożyczki, umowę działu spadku, umowę zniesienia współwłasności, umowę spółki, umowę ustanowienia odpłatnej służebności albo odpłatnego użytkowania, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, protokół obejmujący podwyższenie kapitału zakładowego spółki
  • podatek od spadków i darowizn – na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, w przypadku sporządzenia aktu notarialnego obejmującego umowę darowizny oraz umowę nieodpłatnego zniesienia współwłasności
  • opłaty sądowe – na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w przypadku sporządzenia aktu notarialnego zawierającego w swej treści wniosek do właściwego Sądu o wpis do księgi wieczystej

Informacje, w zakresie czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii Notarialnej Karola Aleksandrowicza Notariusza, udzielane są bezpłatnie.