Akt notarialny

Akt notarialny jest jedną ze szczególnych form czynności prawnych, występujących w obrocie prawnym. Czynności prawne, które wymagają zachowania formy aktu notarialnego, to między innymi:

 • umowa sprzedaży dotycząca nieruchomości (mieszkanie, działka zabudowana lub niezabudowana)
 • umowa darowizny dotycząca nieruchomości
 • umowa zamiany dotycząca nieruchomości
 • umowa dożywocia
 • umowa deweloperska
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz sprzedaży albo przeniesienia własności
 • umowa dotycząca zbycia spadku, umowa działu spadku
 • umowa ustanowienia hipoteki, służebności, użytkowania
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • pełnomocnictwo do zbycia lub nabycia nieruchomości
 • umowa spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • akt zawiązania i statut spółki komandytowo – akcyjnej oraz spółki akcyjnej
 • protokół zgromadzenia wspólników dotyczący zmiany umowy
 • protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej
 • umowa majątkowa małżeńska np. intercyza