Podział majątku małżonków

Podziału majątku małżonków dokonuje się po ustaniu istniejącej między nimi wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa małżeńska ustaje na podstawie orzeczenia Sądu w sprawie rozwodu oraz na podstawie zawartej przez małżonków o ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Małżonkowie mogą podzielić majątek wspólny na podstawie zawartej między nimi umowy, bądź w razie braku porozumienia, na podstawie orzeczenia Sądu w sprawie podziału majątku wspólnego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż jeżeli w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi nieruchomość, wówczas umowa taka wymaga formy aktu notarialnego. Umowa o podział majątku wspólnego sporządzana przez notariusza określa przedmiot majątku (nieruchomość), jej wartość rynkową oraz uzgodniony sposób podziału majątku. W celu spłaty drugiego małżonka, osoba zobowiązana do spłaty często musi zaciągnąć kredyt w banku. Wówczas, w celu uzyskania kredytu, należy zawrzeć umowę przedwstępną podziału majątku, która określa istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli między innymi kwota wymagana do spłaty, termin spłaty drugiego małżonka, termin wydania nieruchomości. W umowie podziału majątku obowiązki stron można poddać pod rygor egzekucji, na podstawie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.    

Jeżeli małżonkowie nie są zgodni co do sposobu podziału majątku czy wysokości spłaty, wówczas małżonkowie mogą wystąpić do Sądu o podział majątku wspólnego.