Umowa darowizny nieruchomości

Umowa darowizny nieruchomości to umowa, na mocy której darczyńca daruje obdarowanemu nieruchomość, kosztem swego majątku. Istotne jest to, że darowizna jest czynnością nieodpłatną, czyli darczyńca przenosi własność nieruchomości na obdarowanego i nie otrzymuje od obdarowanego niczego w zamian. Z reguły umowy darowizny w związku z ich nieodpłatnością, zawierane są między członkami najbliższej rodziny, na przykład między rodzicami a dziećmi. Na obdarowanym ciąży jedynie pozaprawny obowiązek wdzięczności – w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego, darczyńca może odwołać darowiznę, co przewiduje art. 898 Kodeksu cywilnego. Odwołanie darowizny następuje poprzez oświadczenie darczyńcy złożone obdarowanemu i wymaga zachowania formy pisemnej, niezależnie od tego w jakiej formie została zawarta umowa darowizny.

Zasadą jest, że oświadczenie darczyńcy winno być złożone w formie aktu notarialnego. W przypadku kiedy darowizna została już wykonana czyli świadczenie zostało już spełnione, umowa darowizny staje się ważna również bez zachowania formy aktu notarialnego. Inaczej jest w przypadku kiedy z przepisów prawa wynika, że ze względu na przedmiot darowizny oświadczenia stron umowy wymagają szczególnej formy – w szczególności chodzi o nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego – dla ważności takiej umowy darowizny wymagana jest forma szczególna (forma aktu notarialnego).

O darowiznach między osobami bliskimi decydują również względy podatkowe – na przykład darowizna nieruchomości między rodzicami a dziećmi, zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, jest zwolniona od podatku. W przypadku zawarcia umowy darowizny nieruchomości w formie aktu notarialnego, strony nie mają obowiązku zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym – wyręczy ich w tej sytuacji notariusz, przesyłając wypis aktu notarialnego do właściwego urzędu skarbowego.