Umowa przedwstępna sprzedaży

Na mocy umowy przedwstępnej, jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się zawrzeć oznaczoną umowę, np. umowę sprzedaży nieruchomości. W umowie należy określić istotne postanowienia umowy przyrzeczonej; jeżeli chodzi o zawarcie umowy sprzedaży, wówczas umowa przedwstępna sprzedaży powinna określać przedmiot oraz cenę sprzedaży. Jak wynika z Kodeksu cywilnego, umowa przedwstępna nie musi zawierać terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.     

Strony umowy przedwstępnej mogą wybrać formę jej zawarcia, to jest zwykłą formę pisemną albo formę aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego posiada silniejszy skutek niż zwykła forma pisemna, gdyż w przypadku jeżeli jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona może dochodzić zawarcia umowy sprzedaży w Sądzie. Poza tym w umowie przedwstępnej sprzedaży zawieranej w formie aktu notarialnego, można zawrzeć wniosek do Sądu o wpis w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości – roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży na rzecz kupującego. W przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej, na podstawie zawartej umowy przedwstępnej w formie pisemnej, stronie pozostaje możliwość dochodzenia odszkodowania, a nie dochodzenia zawarcia umowy sprzedaży w Sądzie.